#Deskonfinachallenge

LGTBIQA+fobia eta gordofobiaren kontra // Contra la LGTBIQA+fobia y la gordofobia

Gure kanpainako hirugarren pilulak LGTBIQA+fobiari eta lodifobiari buruz hitz egiten du. Bi elementu horiek izakien, sentimenduen, adierazpenen eta gure gorputzen formen aniztasunarekin dute zerikusia.Kontzeptu horiek ezagutzen ez badituzu, azalduko dizkizugu, eta, hainbat bideo eta materialen bidez, arau heteropatriarkalek eta edertasun normatiboak nola eragiten diguten azalduko dizugu. Telesailak eta filmak ere partekatuko dizkizugu, gehiago sakondu eta jakin dezazun. Gainera, armairuetatik atera eta dantzaren, abestien eta gure gorputzen onarpenaren bidez gozatzera animatzen zaituztegu.

La tercera píldora de nuestra campaña habla sobre la LGTBIQA+fobia y la gordofobia, dos elementos que tiene que ver con la diversidad de formas de ser, sentir, expresarnos y la diversidad de formas de nuestros cuerpos. Si no conoces estos conceptos, te los explicamos, y, a través de diferentes vídeos y materiales, te explicamos cómo nos influyen las normas heteropatriarcales y la belleza normativa. También te compartimos series y películas para que puedas profundizar y saber más. Además, os animamos a salir de armarios y disfrutarnos mediante el baile, las canciones y la aceptación de nuestros cuerpos.

Zer da LGTBIQA+?  

¿Qué significa LGTIBQA+?

L. Lesbiana. Bere genero bereko beste pertsona batzuenganako erakarpen afektiboa eta/edo sexuala sentitzen duen emakumea.

G. Gay. Bere genero bereko beste pertsona batzuenganaako erakapen afektibo eta/edo sexuala sentitzen duen gizona.

T. Trans. Jaiotzean esleitu zioten generoarekin/sexuarekin identifikatzen ez diren pertsonak biltzen duen kontzeptua.

B. Bisexual. Genero/sexu bat baino gehiagoko pertsonenganako erakarpen afektiboa eta/edo sexuala sentitzeko gaitasuna.

I. Intersexual. Sexu bietako sexu-ezaugarriak (kromosomak, genitalak eta/edo hormona-egitura) dituzten pertsonak.

Q. Queer. Sexu-orientazio eta sexu-identitateagatik etiketa tradizionalenpean sailkatu nahi ez duten pertsonak sartzeko sortutako terminoa.

A. Asexualitatea. Beste pertsonenganako erakarpen sexuala sentitzen ez duten pertsonak.

+. Plus. Aniztasun sexuala ez dela soilik kontzeptu horietan kontzentratzen, baizik eta beste hainbat aukera daudela identifikatzeko erabiltzen den sinboloa.

L. Lesbiana. Mujer que siente atracción afectiva y/o sexualmente por otras personas de su mismo género.

G. Gay. Hombre que siente atracción afectiva y/o sexual hacia otras personas de su mismo género.

T. Trans. Concepto que recoge a personas que no se identifican con el género/sexo que le asignaron al nacer.

B. Bisexual. Capacidad de sentir atracción afectiva y/o sexual por personas de más de un género/sexo.

I. Intersexual. Personas con características sexuales (como cromosomas, genitales y/o estructura hormonal) de ambos sexos.

Q. Queer. Término acuñado para incluir a personas que no quieren clasificarse bajo etiquetas tradicionales por su orientación e identidad sexual.

A. Asexualidad. Personas que no sienten atracción sexual por otras.

+. Plus. Símbolo que se utiliza para identificar que la diversidad sexual no se concentra solo en estos conceptos, sino que existen múltiples opciones más.

Sexu-nortasuna

La identidad sexual

Pertsona bakoitzak gizon edo emakume sentitzearen inguruan duen pertzepzio subjektiboari (faktore psikologikoak eta nortasun-faktoreak gehitzen ditu) egiten dio erreferentzia. Pertsonaren identitatea estuki lotuta dago bai generoaren eraikuntza sozialarekin, bai bere gorpuztasun propioarekin.Sentitutako nortasunarekin (emakumea, gizona edo ez bitarra) eta esleitutako sexuaren artean korrespondentzia edo jarraitutasuna dagoenean, cis pertsonez ari gara. Sentitutako nortasunarekin (emakumea, gizona edo ez bitarra) eta esleitutako sexuaren artean korrespondentzia edo jarraitutasuna ez dagoenean, trans pertsonez ari gara. (Noemi Parra Abaunza)

Hace referencia a la percepción subjetiva (que incorpora factores psicológicos y de personalidad) que cada persona tiene en relación con el hecho de sentirse hombre o mujer. La identidad de la persona está íntimamente ligada tanto a la construcción social del género como a la propia corporalidad. Cuando hay correspondencia o continuidad entre la identidad sentida (mujer, hombre o no binaria) y el sexo asignado, hablamos de personas cis. Cuando hay discontinuidad o no correspondencia entre la identidad sentida (mujer, hombre o no binaria) y el sexo asignado, hablamos de personas trans. (Noemi Parra Abaunza).

Sexu-orientazioa

La orientación sexual

Erakarpen erotiko eta erromantikoak hartzen duen zentzuari egiten dio erreferentzia. Lehentasunaren edo erakarpenik ezaren arabera adieraz daiteke.

Oro har, sexu-orientazioak honela banatu dira: heterosexualitatea: erakarpena norberarena ez den sexu bateko pertsonengana aurkezten denean (…). Homosexualitatea: batez ere, erakarpena sexu bereko pertsonengana aurkezten denean (…) Bisexualitatea: erakarpena sexu bereko edo desberdineko pertsonekiko berdin agertzen denean (…). (Noemi Parra Abaunza).

Hace referencia al sentido que toma la atracción erótica y romántica. Se puede expresar en términos de mayor o menor preferencia o de ausencia de atracción.

Comúnmente se han dividido las orientaciones sexuales entre: Heterosexualidad: cuando la atracción se presenta hacia personas de un sexo distinto al propio (…) Homosexualidad: cuando la atracción se presenta hacia personas del mismo sexo preferentemente (…). Bisexualidad: cuando la atracción se presenta de forma indistinta hacia personas del mismo o distinto sexo (…). (Noemi Parra Abaunza).

Sexualitateari, generoari, kanpo-adierazpenari, intersexualitateari, trans errealitateei buruzko kontzeptu horietan gehiago sakontzeko, Kanarietako Gobernuaren Noemi Parra Abaunzaren gidaliburua kontsulta dezakezu: «Sexualitatea. Gorputzak, identitateak eta orientazioak «.

Para profundizar más en estos conceptos sobre sexuación, género, expresión exterior, intersexualidad, realidades trans… puedes consultar la guía de Noemi Parra Abaunza del Gobierno de Canarias “Sexualidad. Cuerpos, identidades y orientaciones”.

LGTB Erreferenteak

Bideo honetan, YelowMellow-ek bere sexu-orientazioaz hitz egiten digu, gai horrekin izan duen esperientziaz, nola deskubritu zuen eta nola bizi izan duen bizitzan zehar.Zalantzak dituzu zure sexu-orientazioarekin?

Referentes LGTB

En este vídeo, YelowMellow nos habla sobre su orientación sexual, su experiencia con este tema, cómo lo descubrió y cómo lo ha vivido a lo largo de su vida. ¿Tienes dudas sobre tu orientación sexual?

Bifobia (Psicowoman, Elisa Coll)

Bideo honetan, @LaPsicowoman-ek bisexualitateaz eta bifobiaz galdetu dio @elisacoll, Revolution On The Road bidaiei buruzko blogaren sortzaileari. Zer da bisexualitatea? Zer mito erreproduzitzen ditugu bisexualitatean? Badakizu zer den bifobia? Nola adierazten da?

Bifobia (Psicowoman, Elisa Coll)

En este vídeo @LaPsicowoman pregunta sobre bisexualidad y bifobia en una entrevista a @elisacoll, la creadora del blog sobre viajes Revolution On The Road. ¿Qué es la bisexualidad? ¿Qué mitos reproducimos la bisexualidad? ¿Conoces lo que es la bifobia? ¿Cómo se expresa?

Mutil trans

Pol-ek kontatzen digu nolakoa izan zen berarentzat mutil bat bezala transizio bat egitea eta bizitzea, neska bat bezala sozializatua izan baitzen. Eta trans izateak bere maskulinotasuna eta zer mutil mota izan nahi duen pentsatzea ekarri dio, matxismotik urrunduz. Mutil trans bat bere maskulinitatearekin.

Chico trans

Pol nos cuenta cómo fue para él transitar y vivir como un chico, habiendo sido socializado como una chica. Y cómo ser trans le ha implicado pensarse su masculinidad y qué tipo de chico quiere ser, alejándose del machismo. Un chico trans con su propia masculinidad.

Gordofobiari buruzko ideiak eta aholkuak

Ideas y tips sobre gordofobia

Zer da lodifobia?

Lodifobia terminoa erabiltzen da gure jendearteak gizentzat hartzen diren pertsonak nola diskriminatzen dituen azaltzeko. Argaltasunaren gaineko presioa bereziki emakumeei zuzenduta dagoela kontuan hartuta, lodifobia sexismoarekin tartekatzen da eta emakumeek, oro har, biziago bizi dute.Pertzepzio lodifobikotik, pertsona potoloak autoestimu faltarekin lotzen dira, sexualitatea modu egokian bizitzeko zailtasunekin, eta pertsona horiek «gutxiago» balio dutela ulertzen da.Lodifobia honetan eragin handiena duen jendearte-elementuetako bat jendeartean nagusi den edertasun-eredua da, zeina emakumezkoen gorputzen argaltasunera eta gizonezkoen gorputzen muskulaziora zuzendu ohi baita.

¿Qué es la gordofobia?

Gordofobia es el término utilizado para explicar cómo nuestra sociedad discrimina a las personas percibidas como gordas. Teniendo en cuenta que la presión sobre la delgadez se dirige especialmente a las mujeres, la gordofobia intersecciona con el sexismo y las mujeres lo viven por lo general más intensamente. Desde la percepción gordofóbica, las personas gordas son asociadas a la falta de autoestima, a dificultades para vivir una sexualidad de manera satisfactoria y se entiende que estas personas “valen menos”. Uno de los elementos sociales que más influye en esta gordofobia es el modelo de belleza imperante en la sociedad, que suele dirigirse hacia la delgadez en los cuerpos femeninos y hacia la musculación de los cuerpos masculinos.

Edertasun eredua 

Hainbat garai ezberdinetan, edertasun femeninoaren eredua tamaina eta pisu desberdinetatik, gorputz kurbo eta biribiletatik, gorputz mehe eta lirainetara igaro da. Edertasun-eredua gorputzari estereotipo nagusitik begiratzeko modu bat besterik ez da, garai historiko jakin batean egokitzat jotzen duguna, eta, eredu horren modaren, publizitatearen eta sozializazio kulturalaren bidez, bere neurriak betetzeko edo bat ez gatozela sentitzeko presioa eragingo digu.

El modelo de belleza

Durante diferentes épocas, el modelo de belleza femenino ha transitado desde tamaños y pesos diferentes, desde cuerpos curvos y redondos, a cuerpos delgados y esbeltos. El modelo de belleza es sólo una forma de mirar al cuerpo desde un estereotipo imperante, que será el que consideremos adecuado en un periodo histórico concreto, y, a través de la moda, la publicidad y la socialización cultural de este modelo, nos presionará a cumplir con sus medidas, o sentir que no encajamos.

Gorputz eta edertasun anitzak

Cuerpos y bellezas diversas

Feminismotik, ezinbestekoa da askotariko edertasunak aldarrikatzea, eta ez eredu bakarra. Emakumeen edertasun-ereduak irudikatzen badu depilazioarekin, gazte-adinarekin, zimur eta zelulitis faltarekin, argaltasunarekin, modako arropa eta osagarriak erabiltzearekin, takoiak erabiltzearekin eta besteei gustatzeko beharrarekin lotutako edertasuna, feminismoak aldiz, izan eta adierazi nahi dugun bezalakoak izan gaitezkeela erakusten digu. Zu libre zara. Zure gorputza librea da.

Desde el feminismo, reivindicar las bellezas diversas y no un modelo único es algo indispensable. Si el modelo de belleza en las mujeres representa la belleza asociada a la depilación, la edad juvenil, la falta de arrugas y celulitis, la delgadez, la utilización de ropa y complementos de moda, el uso de tacones, y la necesidad de gustar a los demás, el feminismo en cambio, nos enseña que podemos ser y expresarnos como queramos. Tú eres libre. Tu cuerpo es libre.

Euphoria telesailaren kapitulua

Kat bere gorputzari eta pisuari buruzko segurtasunik eza duen neska bat da, eta segurtasuna aurkitzen joango da telesailan. Euphoria (HBO) telesailaren lehen ataletan, Kat-ek kontraste handia eskaintzen du institutuko bere irudiaren eta jarreraren artean, non ohiko «potolo ona» bezala agertzen den, eta bere bizitza digitala, non show sexual bat duen dominatrix bat da. Kat konturatzen da Interneten bere gorputza erakargarria dela, eta gustu erotikoak askotarikoak direla. Orduan, bere burua definitzera eta jendaurrean bere gorputzarekin segurua den emakume gisa agertzera ausartzen da. Zuk zer moduz hartzen duzu gorputza? Zure ustez, erakargarriak izan al daitezke edertasun-ereduaz bestelako gorputzak?

Capítulo serie Euphoria

Kat es una joven con inseguridades sobre su cuerpo e irá encontrando su poder en la serie. En los primeros episodios de la serie Euphoria (HBO), Kat ofrece un gran contraste entre su imagen y actitud en el instituto, donde aparece como la típica «gordita buena» y su vida digital, en la es una dominatriz que tiene un show sexual. Kat se da cuenta de que en internet su cuerpo resulta atractivo, y que los gustos eróticos son diversos. Entonces decide atreverse a definirse y mostrarse en público como una mujer segura con su cuerpo. ¿Tú qué tal te llevas con tu cuerpo? ¿Crees que pueden ser atractivos cuerpos diferentes al modelo de belleza?

Ze erlazio duzu zure zelulitisarekin

Udan beroa iristen da eta gure gorputza gehiago irakusten dugu. Uda honetan, gainera, konfinamenduan loditzeari buruz entzun ditugun mezuen ondoren, are presio handiagoa bizi dezakegu gure gorputza den bezala irakusteko. Nola bizi gara zelulitisarekin? Bazenekien zelulitak izatea normala dela? Bideo honetan, @lapsicowoman-ek bere zelulitisa nola bizi den galdetzen du, @pikaramagazine bideo batean.

Cómo te llevas con tu celulitis (La Psicowoman)

En verano llega el calor y enseñamos más nuestro cuerpo. Este verano además, después de los mensajes que hemos escuchado sobre engordar en el confinamiento, podemos vivir más presión aún por enseñar nuestro cuerpo tal cual es. ¿Cómo vivimos tener celulitis? ¿Sabías que tener celulits es normal? En este vídeo, @lapsicowoman pregunta por la calle cómo viven diferentes personas su celulitis, en un vídeo de @pikaramagazine.

Gomendioak

Recomendaciones

Gaiarekin jarraitzeko telesail eta pelikularen baten gomendioa utziko dizuegu.

Hurrengo astean jarraituko dugu #Deskonfinachallenge pildora berriarekin

Para continuar os dejamos la recomendación de una teleserie y una película LGTBI+.

La semana que viene seguiremos con una nueva píldora de #Deskonfinachallenge

Sense8 (Netflix) XXI. mendeko zientzia fikziozko kultu-serieetako bat izateko bidean dago.

Telesailaren egileen Lana eta Lily Wachoski-en transexualitatea, telesailaren ikuspegian presente egon da, eta egungo telebistan LGTBI+ kontzeptuen mailan produkturik interesgarrienetako bat izan da, eta dudarik gabe, zientzi fikzioaren arloan.

Sense8 telesailak giza eskubideekin, ingurumenarekiko errespetuarekin, LGTBfobiaren salaketarekin, ustelkeriaren eta desberdintasunaren duen konpromesuak  «boteredun» pertsonen historia magistrala baino zerbait gehiago bihurtu du telesaila.

Sense8 (Netflix) (Imagen de Nomi y Amanita) Va en camino de convertirse en una de las series de culto de ciencia ficción del siglo XXI.

La transexualidad de Lana y Lily Wachoski, las creadoras de la serie, ha estado presente en la perspectiva de la serie siendo uno de los productos más interesantes a nivel de conceptos LGTBI+ en la televisión actual y, sin duda, en el ámbito de la ciencia ficción.

El compromiso de la serie Sense8 con los derechos humanos, el respeto al medio ambiente, la denuncia de la LGTBfobia, la corrupción y la desigualdad ha convertido a la serie en algo más que una magistral historia de personas “con poderes”.

Hedwig and the Angry Inch 2001eko komedia dramatikoko musikal bat da, izen bereko fikziozko rock talde baten musika etapan oinarritua. Ekialdeko Alemaniako musika talde honen queer abeslariaren historio kontatzen du filmak. Abeslariak, amerikar batekin ezkondu eta herrialdetik ihes egin ahal izateko egin zioten baginoplastia bat gainditzen du. Ondoren, Hedwigek, Tommy izeneko gizon gazteago batekin harreman bat hasiko du, eta bere aholkularia bihurtzen da.Une honetan, bere musika laguntzaile bihurtzen da, bere musika lapurtzeko asmoz.

Hedwig and the Angry Inch es un musical de comedia dramática del año 2001, basado en la etapa musical de una banda de rock ficticia con el mismo nombre. La película cuenta la historia de la cantante queer del grupo de Alemania del Este. La cantante sobrevive a una vaginoplastia que le practican para poder casarse con un americano y escapar del país. Posteriormente, Hedwig establece una relación con un hombre más joven, llamado Tommy, y se convierte en su mentora. En este momento él se convierte en su colaborador musical con el fin de robar su música.

Lodifobia – Gomendioak

Recomendaciones – Gordofobia

Lodifobiari buruz gehiago jakin nahi baduzu, jarraitu beharreko bi profil gomendatzen dizkizuegu: We lover Size eta Stop Gordofobia.

Gaian sakontzen jarraitzeko telesail, pelikula eta dokumental baten gomendioa  utziko dizuegu.

Si quieres saber más sobre la gordofobia, os recomendamos dos perfiles a los que seguir: @weloversize y @stop_gordofobia

Para continuar profundizando en el tema os dejamos la recomendación de una teleserie, una película y un documental

Dietland

Sarai Walkerren eleberrian oinarrituta, Dietlandek Plum-aren trantsizioa kontatzen digu eta lodifobiaren arazoa eta edertasunaren tirania zeharkakotasunetik aurkezten dizkigu. Edertasunean eta modan murgildutako argitaletxe batean, emakume lodi batek ez du ezer egitekorik, beraz, Plum (kazetaria), etxetik lan egiten du, pantailaren atzean ezkutatuta eta irakurleen gutunak erantzuten. Bere bizitza aldatu egingo da Leeta bere aurrean agertzen denean eta Dietland hitza eskuan idazten dionean. Beste emakume batzuen laguntzarekin, feminismoa ezagutuko du eta bizi garen munduaz jabetuko da.

Basada en la novela de Sarai Walker, Dietland nos cuenta la transición de Plum y nos presenta de manera transversal el problema de la gordofobia y la tiranía de la belleza. En una editorial volcada en la belleza y la moda, una mujer gorda, no pinta nada, así que Plum (periodista), trabaja desde casa escondida tras la pantalla y contestando cartas de las lectoras. Su vida cambiará cuando Leeta se presente ante ella y le escriba la palabra Dietland sobre la mano. Apoyada por otras mujeres conocerá el feminismo y tomará conciencia del mundo en que vivimos.

Konfinamendu garai honetan, gizentzeari buruzko mezuek birusa bera baino beldur handiagoa ematen zutela zirudien! Gertatu zaizu? Sentitu duzu mundu guztiak hitz egiten zuela hartuko zituen kiloei buruz? Ez gizentzeko ariketa egitera presionatuta sentitu zara? Pikara Magazinaren irakurketa interesgarri bat utziko dizugu.

En este periodo de confinamiento, los mensajes sobre engordar parecía que daban más miedo que el propio virus! ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que todo el mundo hablaba de los kilos que iba a coger? ¿Te has sentido presionada a hacer ejercicio para no engordar? Te dejamos una lectura de Pikara Magazine interesante. “Nos da más terror engordar que el puto virus”

Lodifobia – Gomendioak

Recomendaciones – Gordofobia

Gure gorputzak tamaina, kolore eta forma desberdinekoak dira, eta horietako bat ere ez dago gaizki, okerra da edo kritikagarria da.

Bizi garen gorputza den bezalakoa da eta den bezala goza dezakegu.

Gure gorputzak armairuan gorde behar izatea, gizarteak ez dituelako onartzen, indarkeria sinbolikoa da.

Horregatik, elkarrekin borrokatu behar dugu presio sozial horren aurrean.

Partekatu zure gorputzean bizitzearen poza bideoan grabatuz, nahi duzun abestia dantzatuz.

Etiketatu gaitzazu edo partekatu zure bideoa@laieskolaren sareetan

Eta erakus dezagun elkarrekin gure gorputzen aniztasuna!

Challenge batean parte hartzera gonbidatu nahi zaituztegu! Grabatu bideo bat dantza egiten aske eta konpartitu gure sare sozialetan! Animatu eta parte hartu!

#neregorputzakdantzaegitendu #niregorputzagozatzendut #gorputzanitzak #challenge

Nuestros cuerpos son de tamaños, colores y formas diferentes, y ninguna de estas formas está mal, es incorrecta o es criticable.

El cuerpo en el que vivimos es como es y lo podemos disfrutar tal cual es.

Tener que guardar nuestros cuerpos en el armario porque la sociedad no los acepta, es violencia simbólica.

Por eso necesitamos luchar juntas/es frente a esa presión social.

Compartenos la alegría de vivir en tu cuerpo grabándote en vídeo bailando la canción que tú quieras.

Etiquétanos o comparte tu video en las redes de @laieskola

¡Y demostremos juntas la diversidad de nuestros cuerpos!

¡Os queremos invitar a participar en un challenge! Graba un vídeo bailando libre y ¡comparte en nuestras redes sociales! Animaros y compartidlo en nuestras redes!

#micuerpobaila #disfrutomicuerpo #cuerposdiversos #challenge