Arabako Lautadako Berdintasunerako II. Plana aho batez onartu da // El II Plan de Igualdad de la Llanada Alavesa se ha aprobado por unanimidad

Joan den asteazkenean, uztailaren 8an, aho batez onartu zen Arabako Lautadako emakumeen eta gizonen berdintasunerako II. Plana


Arabako Lautadako Kuadrilla aitzindaria izan da Araban berdintasun-politikak ezartzen, bai udalerrian, bai eskualdean. Hala, Elburgo-Burgelun (hiru plan) eta Alegria-Dulantzin (bi plan) Asparrenan (plan bat) diseinatutako Berdintasun Planez gain, Arabako Lautadako Kuadrillako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako I. Plana parte-hartze prozesu baten emaitza izan zen. Era berean, Kuadrillan berezko Berdintasun Unitate bat egoteko aukera eman zuen bultzada politiko baten emaitza ere, osatzen zuten udalerrien laguntzarekin finantzatua.

Ibilbide honek aurrerapen eta praktika on nabarmenak ekarri dizkio, eta horiek diagnostiko- eta ebaluazio-prozesuan jaso dira, bai aurretik dituen udal-planetatik, bereziki Alegriatik eta Kuadrilla osotik. Diagnostikoa eta ebaluazioa egin ondoren, hurrengo lau urteetako ekintza nagusiak egiteko prozesu parte-hartzaileari ekin zitzaion.

II. Plana Berdintasun Sailaren hausnarketa estrategikoko prozesu batean ere oinarritzen da. Prozesu horretan, politikariek eta teknikariek parte hartu dute, baita Lautadako udalerrietako elkarte-mugimenduko emakumeek ere, erronkak zein lehentasunak, eta datozen lau urteetan ekintzak bideratu behar dituen jarduera-printzipioak egituratzen laguntzeko.

Emakumeen autonomiari eta askatasunari laguntzea, Kuadrillako emakumeei ongizatea emango dien ikuspegi batetik: haien beharrei erantzunez, hala nola, garraioa eta haurtzaindegi-zerbitzuak, eta ikuspegi ludikoa emanez: mugimendu feministaren ekarpenak ezagutu eta onartzea, gure udalerrien ekarpenak aintzat hartuz, eta, aldi berean, ikuspegi estrategiko, feminista eta genero komun batetik eskualdeko ikuspegia eta udalerrien arteko lankidetza aldarrikatzea, kuadrillako emakumeen ahizpatasunari mesede egitea, kuadrilla osatzen duten udalerrien berezitasun eta beharrak alde batera utzi gabe, horrela, datozen urteetan benetako berdintasuna eraikitzeko proiektuaren oinarri izango diren zeharkako elementu gisa eratzen dira.

Halaber, zeharkako elementuak izango dira administrazioaren lehentasun politikoetan eta egitura eta prozeduretan genero ikuspegia sartzea, baita emakumeen beste egoera berezi batzuk ere: genero ezberdintasunarekin batera horrekin gurutzaten direnak, diskriminazioaren esperientzia zehatza desberdintasunen batuketa baino zerbait gehiago eta zerbait ezberdin bihurtuz.

Horretarako, planak berme batzuk eta koordinaziorako eta lankidetzarako oinarrizko azpiegitura bat ezartzen ditu, genero-arkitektura izenekoa, eta horiek gabe ezinezkoa da planteatutako helburuak lortzea. Horrek guztiak osatzen du plan honetan proposatzen diren ardatz, helburu estrategiko eta neurrien oinarria.


El pasado miércoles, 8 de julio, se aprobó por unanimidad el II Plan para la igualdad de mujeres y hombres en la Llanada Alavesa


La Cuadrilla de la Llanada Alavesa ha sido pionera en Álava en la implantación de Políticas de Igualdad, tanto a nivel municipal como comarcal. Así, además de los Planes de Igualdad propios diseñados en Elburgo-Burgelu (tres planes), y en Alegría-Dulantzi (dos planes), en Asparrena (un plan), el I Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Cuadrilla de la Llanada Alavesa fue resultado de un proceso participativo, y también de un impulso político que permitió la existencia de una unidad de Igualdad propia en la cuadrilla propia, financiada con la colaboración de los municipios que la conformaban.

Este recorrido le ha dotado de avances y buenas prácticas significativas, que han sido recogidas en el proceso de diagnóstico y evaluación, tanto de los Planes municipales que le preceden, en especial Alegría como el del conjunto de la Cuadrilla.  Con la elaboración de diagnóstico y evaluación se inició un proceso participativo para elaborar las principales acciones de los próximos 4 años.

El II Plan se basa también en un proceso de reflexión estratégica del Área de Igualdad, en el que ha participado tanto el personal político y técnico, como las mujeres del movimiento asociativo de los municipios de La Llanada Alavesa, contribuyendo a estructurar los retos y prioridades, así como los principios de actuación que deben orientar la acción los próximos cuatro años.

Contribuir a la autonomía y libertad de las mujeres desde un enfoque que proporcione bienestar a las mujeres de la Cuadrilla: atendiendo a sus necesidades, como el transporte y servicios de guardería, y dando un enfoque lúdico: conocer y reconocer los aportes del movimiento feminista, poniendo en valor las contribuciones de nuestros municipios y, a la vez, reivindicar la perspectiva comarcal y cooperación intermunicipal desde una visión estratégica, feminista y de género, común. Se pretende así favorecer la sororidad de las mujeres de la Cuadrilla, sin desatender las necesidades propias de las particularidades  de los municipios que la componen, se configuran así, como elementos transversales que van a inspirar el proyecto para la construcción de la Igualdad real a lo largo de los próximos años.

También serán elementos transversales la incorporación de la perspectiva de género a las prioridades políticas y las estructuras y los procedimientos de la administración, así como la consideración de otras situaciones particulares de las mujeres que, junto a la desigualdad de género, interseccionan con ella convirtiendo su experiencia concreta de discriminación en algo más y diferente a la suma de sus desigualdades.

Para ello, el plan establece una serie de garantías, y una infraestructura básica de coordinación y colaboración, la llamada arquitectura de género, sin las cuales no se entiende posible la consecución de los objetivos planteados.  Todo ello conforma la base sobre la que se asientan los ejes, objetivos estratégicos y medidas que se proponen en este Plan.


Ez dago iruzkinik / No hay comentarios

Iruzkina publikatu / Publica un comentario