Errefuxiatuen Munduko Eguna // Día Mundial de las Personas Refugiadas

ERAKUNDE ADIERAZPENA


Foru Gobernu Kontseiluak, Errefuxiatuen Munduko Eguna dela-eta, erakunde adierazpen hau onesten du:

Erakunde adierazpena, ekainak 20, Errefuxiatuen Munduko Eguna


2001. urteaz geroztik, eta Nazio Batuen Batzar Nagusiak onetsitako ebazpen baten bidez, ekainaren 20an Errefuxiatuen Munduko Eguna ospatzen da munduan. Era berean, 2018ko abenduaren 17an, Nazio Batuen Batzar Nagusiak Errefuxiatuei buruzko Munduko Ituna onetsi zuen, eta onartu zuen diru sarrera txikieneko herrialdeek egiten dietela harrera munduko errefuxiatu gehienei, eta ezin dela lortu errefuxiatuen egoerei irtenbide iraunkorra ematea nazioarteko lankidetzarik gabe.

ACNURen datuen arabera (Errefuxiatuentzako Nazio Batuen Goi Komisariatua), inoiz erregistratutako desplazamendu mailarik altuenak ikusten ari gara egun. Mundu osoan, 70,8 milioi pertsonak ihes egin behar izan du etxetik, eta  zifra horrek ez du aurrekaririk. Haietatik ia 25,9 milioi errefuxiatuak dira, eta erdiak baino gehiagok 18 urte baino gutxiago dituzte.

Arreta berezia merezi dute munduan errefuxiatutako biztanleen erdia ordezkatzen duten neska eta emakume errefuxiatuek. Gainera, ihes egin aurretik, bitartean eta ondoren izaten dituzten arriskuek abusuen, sexu indarkeriaren eta genero indarkeriaren biktima bihurtzen dituzte sarritan.

Errefuxiatuak munduko pertsona ahulenen artean daude. 1951ko Errefuxiatuen Estatutuari buruzko Konbentzioak eta haren 1967ko protokoloak errefuxiatuei eman behar diegun nazioarteko babesa babesten dute, eta, besteak beste, ez kanporatzeko, enplegurako, etxebizitzarako, hezkuntzarako eta laguntza publikorako dauzkaten eskubideak babesten dituzte.

Arabako Foru Aldundiak, lurraldean ezarritako GGKE-ekin batera, garapenerako lankidetzarako eta ekintza humanitariorako politika publiko finkatua du, errefuxiatuen populazioa eta haiek hartzen dituzten komunitateak ere babesten dituelarik.

Bi segundorik behin pertsona bat gatazken eta jazarpenaren ondorioz desplazatzera behartuta dagoen mundu interkonektatu batean, eta mugarik eta hesirik ezagutzen ez duen COVID 19aren pandemiak eragindako giza eskubideen krisi global izugarriak markatutako testuinguruan, Arabako Foru Aldundiak – munduan errefuxiatutako pertsona guztiekiko elkartasun, sentsibilizazio eta erantzukizuneko adierazpen gisa–, beste behin ere, errefuxiatuekiko eta harrerako herrialdeekiko lankidetza eta elkartasuna indartu nahi ditu, eta pertsona guztientzako giza eskubideak sustatzeko eta defendatzeko konpromisoa berretsi nahi du, baita beren herrialdeetatik ihes egin behar izan duten pertsonen eskubideak eta ongizatea ere.

Azkenik, Arabako Foru Aldundiak aipamen berezia egin nahi die une honetan pandemia unibertsalean dauden boluntarioei eta kooperanteei, errefuxiatuen eskubideak babesteko lanean jarraitzen baitute, haien eta haien hurbilekoen osasuna ere arriskuan jarriz.


Vitoria-Gasteiz, 2020ko ekainaren 16an

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL


El Consejo de Gobierno Foral, con motivo del día mundial de las personas refugiadas, aprueba la siguiente Declaración Institucional:

Declaración institucional, 20 de Junio, Día Mundial de las Personas Refugiadas


Desde el año 2001, y mediante Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, cada 20 de junio se celebra en el mundo el día mundial de las personas refugiadas. De igual forma, el 17 de diciembre de 2018, la Asamblea General de las NNUU aprobó el Pacto Mundial sobre los Refugiados reconociendo que son los países de menores ingresos los que acogen a la mayoría de la población refugiada del mundo y que una solución sostenible a las situaciones de las personas refugiadas no se puede lograr sin la cooperación internacional.

Según los datos del ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) en  la actualidad presenciamos los niveles de desplazamiento más altos jamás registrados. Una cifra sin precedentes de 70,8 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a huir de sus hogares. Entre ellas hay casi 25,9 millones de personas refugiadas, más de la mitad menores de 18 años.

Especial atención merecen las niñas y las mujeres refugiadas que representan la mitad de la población refugiada en el mundo. Además, los riesgos a los que se exponen antes, durante y después de la huida, las convierten a menudo en víctimas de abusos, de violencia sexual y de género.

Las personas refugiadas se encuentran entre las más vulnerables del mundo. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967 amparan la protección internacional que hemos de brindarles e incluye, entre otros, la protección de sus derechos a no ser expulsado, al empleo, a la vivienda, a la educación y a la asistencia pública.

La Diputación Foral de Álava, junto a las ONGDs implantadas en el territorio, mantiene una política pública consolidada de cooperación al desarrollo y acción humanitaria que ha venido apoyando también a las poblaciones refugiadas y a las comunidades que les acogen.

En un mundo interconectado en el que cada dos segundos una persona se ve obligada a desplazarse como resultado de los conflictos y la persecución, y en un contexto marcado además por la enorme crisis global de derechos humanos provocada por la pandemia del COVID 19 que no conoce fronteras ni barrera, la Diputación Foral de Álava -como una expresión de solidaridad, sensibilización y responsabilidad con todas las personas refugiadas en el mundo- quiere, una vez más, fortalecer la cooperación y la solidaridad con las personas refugiadas y los países de acogida, y reiterar su compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos para todas las personas, incluidos los derechos y el bienestar de las personas que se han visto obligadas a huir de sus países.

Finalmente, desde la Diputación Foral de Álava, queremos hacer una mención especial a las personas voluntarias y cooperantes que en estos momentos de pandemia universal siguen trabajando por salvaguardar los derechos de las personas refugiadas, poniendo incluso en peligro su salud y la de sus allegados.


Vitoria-Gasteiz, 16 de junio de 2020

Ez dago iruzkinik / No hay comentarios

Iruzkina publikatu / Publica un comentario